FR

Papier & CO2 : een milieuvriendelijke productie

Een grotere energie-efficiëntie

recyclageEnergie is essentieel voor de productie van papier en karton. De papierindustrie let erop de energiebehoeften, nodig voor de productie, zoveel mogelijk te beperken, niet alleen om milieuredenen, maar ook om economische redenen.

Daarom investeert ze constant om haar energie-efficiëntie te verhogen. Naast de talrijke verbeteringen van het productieproces zelf, baseert ze haar energietoevoer grotendeels op energie uit warmtekrachtkoppeling. Dit komt erop neer elektriciteit en stoom gelijktijdig te produceren. Dankzij deze techniek kan een heel hoog rendement worden bereikt: in 2011 vertegenwoordigt dit 82% van de warmtebehoefte van de sector en maakt haar een pionier van deze technologie in het industriële milieu.

In België de laatste 10 jaar heeft het overgrote deel van de papierketen toezeggingen gedaan richting overheid. In Wallonië zijn de meeste federaties van de keten overeengekomen hun inspanningen voor energie - efficiëntie te verdubbelen. En in Vlaanderen, hebben de ondernemingen uit de sector toegezegd om in deze materie tot de wereldtop te behoren. In 2013 en 2014 hebben de bedrijven en sectoren van de papierketen opnieuw ambitieuze engagementen richting 2020 genomen.
Het gaat hier om duidelijk, welomlijnde en geloofwaardige toezeggingen.

Bovendien streven de papierproducenten ernaar zelf de energie te produceren die ze verbruiken. Niet recycleerbare nevenstromen of afval, afkomstig uit de recyclage, worden in energie omgezet.

De energie in cijfers...
  • Hoeveelheid fossiele energie die nodig is voor de productie van een ton papierdeeg/papier in België is tussen 1990 en 2011 met 40% verminderd.
  • 82% van de energie die wordt verbruikt door de sector is afkomstig van warmtekrachtkoppelingsinstallaties met hoge energierendementen.

Een vermindering van de CO2-uitstoot

Via de hierboven vermelde vrijwillige, regionale akkoorden vermindert de Belgische papiersector sinds 2003 haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papierdeeg en papier aanzienlijk. Deze vermindering vormt een concrete bijdrage van de sector aan de globale uitdaging van klimaatsverandering.

De sector heeft er echter ook voor gekozen om het gebruik van "groene energie", dat wil zeggen hernieuwbare energie, te ontwikkelen. Zo worden schors, houtafval en residu's van de papierdeegproductie, die ongeschikt zijn voor de productie van papier, dankzij een gepaste verwarmingsketel in energie omgezet. Deze energie is niet alleen hernieuwbaar, maar ook klimaatneutraal. Inderdaad, de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van hout wordt teruggegeven aan de lucht waaruit hij eerder tijdens de fixatie ervan door de boom door middel van fotosynthese, werd opgenomen.

Dit is de CO2-cyclus eigen aan de houtsector. Een van de troeven van de papierindustrie voor de toekomst is ongetwijfeld deze CO2-kringloop, nl. het gebruik van een hernieuwbare grondstof die zijn eigen CO2-uitstoot opneemt.

De CO2 in cijfers...
  • Hernieuwbare energie in het energieverbruik van de sector is verdrievoudigd tussen 1990 en 2011 Zo vertegenwoordigt de groene energie in 2011 bijna 51% van het totale energieverbruik van de papiersector en is deze industrie dus in feite een van de meest geavanceerde sectoren op dat vlak.
  • Dit gebruik van hernieuwbare energie komt overeen met een "vermeden" CO2 uitstoot van meer dan 1,5 miljoen ton.
  • De hoeveelheid CO2 van fossiele oorsprong die vrijkomt per ton geproduceerd papierdeeg is met 40% verminderd tussen 1990 en 2011. Voor de productie van een ton papierdeeg/papier in België in 2011 wordt nog 407 kg CO2 uitgestoten.

Papier en klimaatverandering

De papierindustrie heeft steeds haar verantwoordelijkheden ten opzichte van de klimaatsveranderingen genomen en blijft zich verder inzetten om haar impact op het klimaat te beperken : verbetering van de energie-efficiëntie van haar productieprocédés en vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2020 via vrijwillige overeenkomsten, investeringen in warmtekrachtkoppelingsinstallaties, gebruik van een steeds groter aandeel hernieuwbare energie. Maar de papierindustrie is echter slechts een schakel in de levenscyclus van het materiaal "papier".
Deze cyclus begint bij de basisgrondstof van papier, namelijk hout. Hout is een hernieuwbare grondstof die via fotosynthese grote hoeveelheden CO2 kan opslaan en het is net dit gas dat grotendeels verantwoordelijk is voor de klimaatsveranderingen. Door de productie van papier worden de bijproducten van het bos gevaloriseerd, wordt de natuurlijke CO2-opslag verlengd en de strijd tegen klimaatsveranderingen aangegaan. De CO2-opslag in papier is trouwens niet te verwaarlozen: één ton papier kan ongeveer het equivalent van 1.400 kg CO2 opslaan; dit is driemaal meer dan de 400 kg CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van diezelfde ton papier.


Ook andere actoren van de papierketen, met name de papierverwerkende industrie en grafische sector, zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en hebben zich via vrijwillige overeenkomsten ertoe verbonden de energie-efficiëntie in hun bedrijven te verbeteren om zo de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Zo ook de papierrecuperatiesector, die eveneens een belangrijke bijdrage levert aan de strijd tegen de klimaatwijzigingen. De CO2-opslag in de papiervezels wordt behouden en wordt steeds groter naarmate de inzameling, het sorteren en de recyclage van oud papier toenemen. Deze verschillende stappen worden in België en in Europa effectief gestimuleerd. En wanneer na meerdere recyclagebeurten de oudpapiervezels niet verder geschikt zijn voor recyclage, kunnen ze nog voor energiedoeleinden worden gebruikt, zonder nadelige invloed op de klimaatsveranderingen.

De integrale papierketen draagt dus zijn steentje bij tot het terugdringen van de CO2-impact van papier op het milieu,... in ons dagelijks leven een niet weg te denken product.

Indien er een materiaal bestaat met een geringe CO2-voetafdruk, dan is het wel papier!
we love paper